Pametno investirajte

 

OPŠTINA VRBAS - OPŠTE INFORMACIJE

Opština Vrbas nalazi se na prelazu između središnjeg i južnog dela Bačke i administrativno pripada Južnobačkom okrugu. Površina opštine Vrbas iznosi 376 km2, što je oko 1,75% površine Vojvodine. Vrbas je administartivni centar, udaljen je 40 km od Novog Sada i spada u subregionalne centre Vojvodine. Opštini pripadaju i naselja Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Kucura, Ravno Selo, Savino Selo i poljoprivredno dobro Kosančić .

Kroz teritoriju opštine prolazi infrastrukturni koridor auto-puta E-75 koji predstavlja važnu drumsku vezu Evrope i Jugozapadne Azije i magistralna železnička pruga Beograd-Subotica-Mađarska, kojom se odvija javni putnički i teretni železnički saobraćaj evropskog značaja. Teritoriju opštine preseca vrlo razvijena mreža kanala koji pripadaju hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav: Vrbas-Bezdan, Bečej-Bogojevo i Savino Selo-Novi Sad. Povoljan saobraćajni položaj je čini veoma atraktivnom za buduća investiranja.

Smernice za uređenje i razvoj koje proističu iz Prostornog plana Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 13/96) upućuju na sledeće:

 

PLANIRANI EKOLOŠKI PROJEKTI

FABRIKA VODE ZA PIĆE - VODOSNADBEVANJE OPŠTINE VRBAS

Projekat vodosnadbevanja opštine Vrbas obuhvata: 

 1. proširenje postojećeg izvorišta u Vrbasu, 
 2. izgradnja fabrike pitke vode kapaciteta Q=250 l/s, 
 3. rekonstrukciju i dogradnju postojećeg distributivnog sistema u Vrbasu i 
 4. izgradnju distributivne mreže od Fabrike pitke vode do naseljenih mesta Opštine Vrbas.

Predviđeno je da se zahvata „prva izdan“ na dubini cca 60 m. U vodi je povećan sadržaj: gvožđa (Fe), mangana (Mn) i amonijaka (NH4).

U procesu prerade sirovine vode primeniće se: predozonizacija, filtracija, GAU filtracija i dezinfekcija.

 

CENTRALNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VRBASA I KULE (CPPOV Vrbasa i Kule)

U okviru projekta Revitalizacija Velikog Bačkog kanala od suštinskog značaja je izgradnja Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – CPPOV Vrbasa i Kule. Na CPPOV-u će se prečišćavati otpadne vode stanovništva Vrbasa, Kule i svih pet naseljenih mesta opštine Vrbas, kao i prethodno prečišćene vode industrije.

CPPOV je locirano južno od Vrbasa u neposrednoj blizini „trijangla“ na kanalu Bogojevo-Bečej. Kapacitet CPPOV je 120.000 ES (ekvivaletnih stanovnika).

Na CPPOV-u će biti primenjen proces sa aktivnim muljem i anaerobnom stabilizacijom mulja uz otklanjanje azota i fosfora, te će biti zadovoljeni svi zahtevi iz Evropske direktive o vodama.

 

INVESTICIONE DESTINACIJE

POSLOVNO-STAMBENE ZONE

Lokacije se nalaze u zoni naseljskog jezgra Vrbasa. Obzirom na položaj i postojeće sadržaje mogu se graditi objekti mešovite namene koje prate javne sadržaje. U okviru ove zone planirano je višeporodično stanovanje spratnosti do P+4, koje podrazumeva pre svega poseban režim organizacije i korišćenja prostora (potreba da se omogući otvaranje

unutrašnjeg dela bloka) i poboljšanje kvaliteta i estetskih karakteristika objekta. U okviru stambenih objekata mogući su i poslovni prostori. Poslovanje podrazumeva administraciju, usluge, servise i komercijalne sadržaje. Ukupna površina ove zone je 110 ha.

RADNE ZONE

Lokacije radne zone u naselju Vrbas su u većoj meri opremljene potrebnim komunalnim instalacijama. Razvojne tendencije u organizaciji podrazumevaju preplitanje različitih aktivnosti, specifičnom režimu poslovanja i razvoju poslovnog inkubatora namenjenog razvoju malih i srednjih preduzeća. U tom pravcu neophodno je adekvatno inoviranje proizvodnje, restruktuiranje postojećih i širenje novih aktivnosti u skladu sa prostorno-ekološkim kapacitetom. Istovremeno, položaj prema koridoru autoputa E-75 (i petlje) predstavlja dodatni faktor integracije ovih lokacija u šire regionalno okruženje. Ukupna površina ove zone je 180 ha.

U selima data je prednost programima korišćenja i prerade lokalnih sirovina i komplementarnim uslužnim aktivnostima na izdvojenim lokalitetima, u novim ili već postojećim objektima koji su van funkcije, i to iz domena proizvodnje, primarne obrade, skladištenja ili pakovanja određenih proizvoda, uslužnih aktivnosti poljoprivredi i sl.

Ukupna površina radnih lokaliteta je 255 ha.

Svi objekti i kompleksi moraju da budu izgrađeni u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu. 

ROBNO-TRANSPORTNI TERMINAL

Predmetna lokacija se nalazi u istočnom delu naselja Vrbasa u radnoj zoni „Istok“ koja je locirana na levoj i desnoj obali Velikog Bačkog kanala uzvodno od „trijangla“.

Za potrebe pristaništa, koje će posle čišćenja Kanala imati važnu ulogu u saobraćajnom sistemu, planira se nastavak započete izgradnje ukupne površine oko 4 ha sa potrebnim prilazima i industrijskim kolosekom. Ono bi prvenstveno bilo namenjeno pretovaru rasutih tereta, mada se ostavlja mogućnost proširenja akvatorije i proširenje delatnosti i na druge vrste tereta. Ako se ukaže potreba i ekonomska opravdanost, ovo pristanište je moguće osposobiti i za potrebe integralnog transporta s obzirom da se u njemu predviđaju sučeljavanja sva tri komplementarna vida transporta.

Prateća namena ove lokacije je zona sekundarnih i tercijarnih delatnosti, odnosno znatan deo površina je namenjen poslovnim sadržajima iz oblasti proizvodnog zanatstva, građevinarstva, trgovine, saobraćaja i veza. Namena sekundarnih i tercijalnih delatnosti podrazumeva i prerađivačku industriju koja će koristiti savremenu tehnologiju za svoje tehnološke procese. Ukupna površina lokacije je 35 ha.

TURISTIČKI, SPORTSKI I REKREATIVNI CENTAR

Analizom trenutne situacije po pitanju turističke privrede u opštini Vrbas moguće je ostvariti sledeće:

 • turističku zonu oko naselja Vrbas – predodređena je za turizam zasnovan na kulturno-istorijskim, manifestacionim, poslovnim aktivnostima i sl.,
 • zona ribnjaka i parka prirode „Jegrička“- zasnovana je na izletničkom, sportsko-rekreativnom turizmu (lov i ribolov) i sl., i • zona salaša – zasnovana na kulturnom, edukativnom i vikend turizmu.

Moguće je da se sportsko-rekreacioni kompleksi organizuju u vidu parka, obogaćeni nizom raznovrsnih sadržaja koji će se odvijati na otvorenim terenima. Veći deo ovih prostora namenjen je za vodenu površinu sa planiranim manjim ugostiteljskim objektom.

 

Ciljevi ekonomskog razvoja Vrbasa

Opština Vrbas Opšti cilj ekonomskog razvoja proizilazi iz težnje za postizanjem višeg, realno ostvarljivog nivoa razvoja i boljeg kvaliteta života stanovništva, uz uvažavanje principa održivog razvoja. Iz navedenog obezbedili bi se uslovi koji podrazumevaju ekonomski razvijeno i regionalno konkuretno, infrastrukturno opremljeno i saobraćajno pristupačno područje, sa očuvanom prirodnom sredinom i zaštićenim kulturnim nasleđem i efikasnom lokalnom administracijom.

Bržim privrednim, ekonomskim razvojem i jačanjem konkuretnosti, opština Vrbas će stvarati uslove i mogućnosti da razvoj zasniva na principima održivog razvoja, što podrazumeva odgovoran odnos prema resursima i prirodnim vrednostima, životnoj sredini i kulturnom nasleđu.

 

Zašto investirati u Vrbas? 

 • Povoljan geografski položaj pored Evropskog koridora 10,
 • Set lokalnih podsticajnih mera za Investotore
 • Duga industrijska tradicija,
 • Velike i opremljene industrijske i trgovinske zone,
 • Raspoloživa i dobro obučena radna snaga,
 • Brza, visoko stručna i organizovana opštinska administracija.
 • Velike površine visoko kvalitetne obradive zemlje
 • Dostupni resursi, baza sirovog materijala
 • Razvijeno tržište za razvoj industrije 

 

 

OPŠTINA VRBAS

Maršala Tita br. 89, 21460 Vrbas, Srbija

Telefon: 00381.21.7954.000, Faks: 00381.21.705.990

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. | www.vrbas.net