NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini

Na osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV", broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NAMENjENIH PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM PROMOCIJE LOKALNIH MANIFESTACIJA KAO TURISTIČKE PONUDE U RURALNIM SREDINAMA
BROJ: 133-401-637/2014-05

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:jedanmiliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju aktivnosti udruženja žena i razvoju lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama.

Rok za podnošenje prijave je 01.04.2014. godine

Konkursnu dokumentaciju i više informacija možete preuzeti ovde.