INVESTICIONE DESTINACIJE

POSLOVNO-STAMBENE ZONE

 

Lokacije se nalaze u zoni naseljskog jezgra Vrbasa. Obzirom na položaj i postojeće sadržaje mogu se graditi objekti mešovite namene koje prate javne sadržaje. U okviru ove zone planirano je višeporodično stanovanje spratnosti do P+4, koje podrazumeva pre svega poseban režim organizacije i korišćenja prostora (potreba da se omogući otvaranje

unutrašnjeg dela bloka) i poboljšanje kvaliteta i estetskih karakteristika objekta. U okviru stambenih objekata mogući su i poslovni prostori. Poslovanje podrazumeva administraciju, usluge, servise i komercijalne sadržaje. Ukupna površina ove zone je 110 ha.

 

RADNE ZONE

 

Lokacije radne zone u naselju Vrbas su u većoj meri opremljene potrebnim komunalnim instalacijama. Razvojne tendencije u organizaciji podrazumevaju preplitanje različitih aktivnosti, specifičnom režimu poslovanja i razvoju poslovnog inkubatora namenjenog razvoju malih i srednjih preduzeća. U tom pravcu neophodno je adekvatno inoviranje proizvodnje, restruktuiranje postojećih i širenje novih aktivnosti u skladu sa prostorno-ekološkim kapacitetom. Istovremeno, položaj prema koridoru autoputa E-75 (i petlje) predstavlja dodatni faktor integracije ovih lokacija u šire regionalno okruženje. Ukupna površina ove zone je 180 ha.

U selima data je prednost programima korišćenja i prerade lokalnih sirovina i komplementarnim uslužnim aktivnostima na izdvojenim lokalitetima, u novim ili već postojećim objektima koji su van funkcije, i to iz domena proizvodnje, primarne obrade, skladištenja ili pakovanja određenih proizvoda, uslužnih aktivnosti poljoprivredi i sl.

Ukupna površina radnih lokaliteta je 255 ha.

Svi objekti i kompleksi moraju da budu izgrađeni u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu. 

 

ROBNO-TRANSPORTNI TERMINAL

 

Predmetna lokacija se nalazi u istočnom delu naselja Vrbasa u radnoj zoni „Istok“ koja je locirana na levoj i desnoj obali Velikog Bačkog kanala uzvodno od „trijangla“.

Za potrebe pristaništa, koje će posle čišćenja Kanala imati važnu ulogu u saobraćajnom sistemu, planira se nastavak započete izgradnje ukupne površine oko 4 ha sa potrebnim prilazima i industrijskim kolosekom. Ono bi prvenstveno bilo namenjeno pretovaru rasutih tereta, mada se ostavlja mogućnost proširenja akvatorije i proširenje delatnosti i na druge vrste tereta. Ako se ukaže potreba i ekonomska opravdanost, ovo pristanište je moguće osposobiti i za potrebe integralnog transporta s obzirom da se u njemu predviđaju sučeljavanja sva tri komplementarna vida transporta.

Prateća namena ove lokacije je zona sekundarnih i tercijarnih delatnosti, odnosno znatan deo površina je namenjen poslovnim sadržajima iz oblasti proizvodnog zanatstva, građevinarstva, trgovine, saobraćaja i veza. Namena sekundarnih i tercijalnih delatnosti podrazumeva i prerađivačku industriju koja će koristiti savremenu tehnologiju za svoje tehnološke procese. Ukupna površina lokacije je 35 ha.

 

TURISTIČKI, SPORTSKI I REKREATIVNI CENTAR

 

Analizom trenutne situacije po pitanju turističke privrede u opštini Vrbas moguće je ostvariti sledeće:

  • turističku zonu oko naselja Vrbas – predodređena je za turizam zasnovan na kulturno-istorijskim, manifestacionim, poslovnim aktivnostima i sl.,
  • zona ribnjaka i parka prirode „Jegrička“- zasnovana je na izletničkom, sportsko-rekreativnom turizmu (lov i ribolov) i sl., i • zona salaša – zasnovana na kulturnom, edukativnom i vikend turizmu.

Moguće je da se sportsko-rekreacioni kompleksi organizuju u vidu parka, obogaćeni nizom raznovrsnih sadržaja koji će se odvijati na otvorenim terenima. Veći deo ovih prostora namenjen je za vodenu površinu sa planiranim manjim ugostiteljskim objektom.