MAGACIN ZA ŽITO, Kosančić

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: ,,Carnex’’ a.d.
Adresa: Naselje Kosančić
Ukupna površina zemljišta: -
Kontakt telefon: +381 21 705 028; +381 21 7954 076; +381 21 7954 056 Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Vrbas.
Naziv objekta (hale): Magacin za žito – radna jedinica Milan Kuč
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale) : 3170,12m2 
Godina gradnje: 1953. 
Dimenzije (m × m): P+1+1  30 x 12 x 3,5 + 41,2 x 10,4 x 3 + 21,2 x 10,8 x 1,5 m
Tip konstrukcije: visoka zgrada sa pratećim aneksima, od opeke
Trenutno stanje: slabo održavano
Namena objekta: skladištenje ratarskih kultura 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Prostorni plan opštine Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 07/2011)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa  obavezna je izrada urbanističkog projekta   

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: samo spoljni priključak
Voda: samo spoljni priključak
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne/ne
Kanalizacija: ne
Pristupne saobraćajnice: da