GOVEDARSKA FARMA, Bačko Dobro Polje

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: ,, Carnex’’ a.d.
Adresa: Maše Jelića bb,  Bačko Dobro Polje
Ukupna površina zemljišta: 14ha, 42a, 73m2
Kontakt telefon: +381 21 705 028; +381 21 7954 076; +381 21 7954 056 Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Vrbas.
Naziv objekta (hale): Govedarska farma – radna jedinica BDP
Namena: prodaja
Ukupna površina objekta (hale) 11 objekata ukupne površine oko 3.700m2 ; horizontalni silos; senici; stubna trafosanica; hidrant sa dubinskim bunarom; podzemna cisterna; magacin zapaljivog materijala.
Godina gradnje: 1949-68.
Dimenzije (m × m): I – 574m2 ; II – 391m2 ; III – 302.5m2 ; IV – 357m2 ; V – 674m2 ; VI – 545m2 ; VII – 300m2 ; VIII – 184m2 ; IX – 123m2 ; X – 109m2 ; XI – 142m2
Tip konstrukcije: zidana sa opekom, zgrade starijeg tipa.
Trenutno stanje: trenutno se ne koristi
Namena objekta: uzgoj i tov stoke
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Prostorni plan opštine Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 07/2011)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa  obavezna je izrada urbanističkog projekta 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da, stubna trafostanica snage 50 kVA 
Voda: da, priključak na gradski vodovod, hidrant sa dubinskim bunarom 10,80m2
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne/da
Kanalizacija: ne,u toku izgradnja kanalizacione mreže u naselju
Pristupne saobraćajnice: da, Regionalni put P 127-1.7km, Auto put E75-11km