„FIGRAD“ D.O.O. - Megamarket

OPŠTI PODACI O LOKACIJI: 

Vlasništvo: „AIK“ banka
Adresa: Njegoševa bb, 21460 Vrbas
Ukupna površina zemljišta: 67a 47m2  
Kontakt telefon: +381 21 794 500 g-đa Milica Ivić
Naziv objekta (hale): megamarket
Namena: prodaja i zakup
Ukupna površina objekta (hale) I- 3.250m2 + II- 25m2
Godina gradnje: 1995. i 2004.
Dimenzije (m × m): I- 50x65m + II- 5x5m
Tip konstrukcije: armirano-betonska konstrukcija
Trenutno stanje: odlično
Namena objekta: poslovni
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa (tehnološkog procesa) obavezna je izrada urbanističkog projekta 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: trafo- stanica jačine 2x630 kVA, angažovana snaga 400 kVA 
Voda: gradska vodovodna mreža
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: sopstvena merno regulaciona stanica i priključak na distributivni gasovod
Grejanje: sopstvena kotlarnica
Internet/telefon: da
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da